Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Do nákladů patří:

1) provozní náklady
2) Finanční náklady
3) Daně z příjmů + mimořádné náklady

Některé náklady nejsou výdaji: příkladem jsou zejména odpisy. Rozdíl mezi výnosy a náklady je hospodářský výsledek. Hospodářským výsledkem se rozumí účetní hospodářský výsledek.Kladný hospodářský výsledek je označován jako zisk, záporný hospodářský výsledek jako ztráta. Zisk se pak rozděluje: můžeme zněj vytvářet fondy a pak z nich postupně odčerpávat prostředky na různé účely. Důsledkem použití zisku (např. zmíněné sociální účely i na odměny společníkům) je snížení kapitálu: dojde k tzv. dekapitalizaci podniku.


Finanční analýza
Finanční analýzu (rozbor) zpracováváme proto, abychom získali představu o současném a budoucím stavu

podniku. Jde o to, abychom pomocí vhodně vybraných údajů zjistili, jak se vyvíjejí vzájemné vztahy (proporce). Zdrojem potřebných údajů o současném stavu podniku je především účetní evidence. Zdrojem údajů o budoucím stavu jsou údaje plánu. Předmětem finanční analýzy je komplexní hodnocení úspěšnosti podnikání z finančně ekonomických hledisek. Základním přístupem je srovnávání údajů a ukazatelů. Ukazatel u je poměrné číslo, které se obecně vypočítá jako:

A
u = ---------
B


Veličiny A, B v uvedeném vztahu jsou údaje, jejichž vzájemný poměr u chceme ukazatelem vyjádřit.

Vypočtený ukazatel je číslo, které má charakter koeficientu. Můžeme jej také vyjádřit v procentech tak, že hodnotu u násobíme stem. ( A = zisk, B = tržby)

Každý ukazatel charakterizuje nějakou ekonomickou proporci. Tím je dána jeho vypovídací schopnost. Výsledné hodnoty ukazatelů pak srovnáváme. Při srovnávání se opíráme o předem zvolenou srovnávací základnu. Zpravidla ji představují údaje v určitém roce nebo jejich časová řada, popř. údaje o variantě plánu.

Žádné komentáře:

Okomentovat