Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Osobní společnosti

Obchodní společnosti se dělí podle rozsahu ručení na:

1) Společnosti osobní, kde všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za závazky společnosti

neomezeně

2) Společnosti kapitálové, jejichž společníci neručí za závazky společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno určitým způsobem, např. výší zapsaného nesplaceného vkladu.


Veřejná obchodní společnost – veřejnou obchodní společností je společnost alespoň dvou osob, které

podnikají pod společným obchodním jménem. Společnost mohou založit jak fyzické tak i právnické osoby. Společnost se zakládá uzavřením společenské smlouvy, která musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, předmět podnikání a osoby zakladatelů.

Ručení – za závazky společnosti ručí společníci společně a nerozdílně veškerým svým majetkem.

Ručení trvá i po zániku společnosti.

Jednání jménem podniku – nestanoví-li smlouva jinak, může jménem společnosti jednat každý

společník. Každý společník má právo společnost řídit.

Rozdělování zisku – Zisk se rozděluje mezi společníky rovným dílem.

Zdroj kapitálu - představují vklady společníků a zisk společnosti. Společnost může získat i cizí kapitál.

Obchodní jméno – musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku „v.o.s.“

případně „veř. obch. spol.“. Pokud obchodní jméno obsahuje jméno a příjmení

společníka stačí dodatek „a spol.“. Tato právní forma je obvyklá tam, kde jde o

rozšíření soukromých podniků. Vznikají tak malé a menší podniky, často

rodinného charakteru.

Žádné komentáře:

Okomentovat