Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cena (price) –

Cenu můžeme charakterizovat jako peněžní částku sjednanou při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořenou pro ocenění služby. Nabízející má snahu cenu maximalizovat, kupující má zájem opačný. V praxi se uskutečňuje hledání „správné cesty“ metodou postupných úprav. Základem ceny je kalkulace nákladů a zisků, která se porovnává s cenami obdobných výrobků na trhu.Každý podnikatel provádí určitou cenovou politiku, tj. rozhoduje o cenách svých výrobků v souladu se svými cíli a zákonnými předpisy (zákon o cenách).Cenová politika je ovlivněna:

1) Náklady

2) Poptávkou

3) Konkurencí

4) Zákonnými předpisy


Podnik může volit i politiku diferencovaných cen, pak stanoví pro stejný výrobek rozdílné ceny.


Cesty prodeje (place) – Vyrobené nebo nakoupené zboží se musí vhodnými cestami dostat ke spotřebiteli. Je důležité, aby se dostalo ke spotřebiteli ve stanovené době a s co nejnižšími náklady. Procesy spjaté s pohybem zboží od výrobce ke spotřebiteli lze rozdělit na dvě oblasti:

1) Výběr článků odbytové cesty

2) zajištění fyzického pohybu zkboží, tj. skladování a přeprava zboží (logistika)

Žádné komentáře:

Okomentovat